El dèficit d’atenció

 

El dèficit d’atenció associat a dificultats visuals

Segons diversos estudis relacionats amb els nens i nenes diagnosticats de TDAH, els 3 signes primaris que apareixen generalment en l’etapa escolar i persisteixen durant l’adolescència i l’edat adulta,són:

 1. Dèficit d’atenció
 2. Impulsivitat
 3. Hiperactivitat

Ens centrarem en les conductes observades en infants amb dèficit d’atenció:

 • Tenen dificultats per a mantenir l’atenció durant un període de temps perllongat
 • No presten atenció en els detalls
 • Presenten dificultats per finalitzar tasques
 • Els hi costa escoltar, seguir ordres i activitats
 • Acostumen a perdre o oblidar objectes
 • Es distreuen amb dificultat
 • No acaben el què comencen
 • Eviten les activitats que requereixen un nivell d’atenció sostingut
 • Canvien freqüentment de conversa
 • Presenten dificultats per seguir normes o els detalls dels jocs

La majoria, són  signes que els òptics optometristes especialitzats en visió binocular i teràpia visual observem en la nostra pràctica clínica quan detectem problemes visuals tals com la insuficiència de convergència i la motricitat ocular ineficaç.

PROBLEMES VISUALS ASSOCIATS AL TDA -TDAH

Els resultats de l’enquesta realitzada des de l’Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual (ACOTV) ens mostren  que les dificultats visuals tals com la insuficiència de convergència (dificultat per coordinar els 2 ulls en distància propera) i el moviments oculomotors ineficaços: de seguiment i sacàdics (els salts que fan els ulls quan al llegir passes d’una paraula a una altra) i que són els importants per a la lectura i l’escriptura, estan presents en gairebé un 80% dels casos d’aquest grup d’infants i un 50% presenten problemes d’acomodació (enfocament) i de percepció visual.

 

Relació entre l’Atenció Visual i l’Aprendre a Llegir

 

L’aprenentatge de la lectura està en relació amb poder  mantenir l’atenció visual sostinguda en el temps sense fatigar-nos. 

Per aquest motiu necessitem tenir:

 • Visió clara en totes les distàncies                                                                            
 • Que la motilitat ocular implicada en els moviments oculomotors de seguiment i sacàdics sigui suau, precisa, extensa i complerta                                                   
 • Que els 2 ulls treballin de forma coordinada

Tant en la insuficiència de convergència com en la motilitat ocular ineficaç, la tonicitat dels músculs oculomotors es veu afectada. Això pot ocasionar que:

– Primerament, perdin la línia al llegir o utilitzin el dit per seguir-la.
– Seguidament, confonguin o inverteixin lletres.
– A més a més, evitin fer tasques o fer-les ràpid per acabar abans.
– Posteriorment, adoptin males postures o es distreguin amb facilitat.
– Per altra banda, els hi costi fixar-se en els detalls de les coses.
– Finalment, tinguin dificultat per treballar amb pulcritud.

 

Importància del Funcionament Visual i la Coordinació Ull-Mà en l’Aprenentatge

 

Tenint en compte que el 85% de la informació que processa el cervell per coordinar el moviment, el pensament, la planificació i l’aprenentatge li arriba a través dels sentits de la vista i l’oïda. Cal descartar que un mal comportament i un aprenentatge lent tingui a veure amb un inadequat funcionament  dels sentits de la vista i l’oïda. És important tenir en compte aquesta simptomatologia i fer un diagnòstic optomètric per valorar les diferents habilitats visuals implicades  en l’atenció visual i coordinació ull-mà.

La intervenció, mitjançant teràpia visual per part de l’òptic optometrista coordinada amb els professionals que diagnostiquen i tracten  els infants amb TDAH, ajuda a millorar la seva atenció. Sens dubte, l’evolució és molt favorable i acompleix el propòsit i objectius planificats pels psicòlegs, pedagogs, psiquiatres i neuropediatres que treballen amb aquests infants i les seves famílies.

 Sílvia Edo
 Òptica Optometrista col.legiada 15323 i membre de l’ACOTV

 

Edo Òptics WhatsApp
WhatsApp